Privacybeleid

De Oranjevereniging Schalkwijk verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacystatement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Oranjevereniging Schalkwijk. 

Dit privacystatement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Oranjevereniging Schalkwijk verwerkt van haar kaartkopers, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien u een kaartje koopt voor een activiteit van de Oranjevereniging Schalkwijk, een donatie doet, ons sponsort of zich aanmeldt als vrijwilliger of om een andere reden persoonsgegevens aan de Oranjevereniging Schalkwijk verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacystatement te verwerken.

1. Wat zijn persoonsgegevens?  

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kan worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wanneer u donateur/vrijwilliger/sponsor wordt van de Oranjevereniging Schalkwijk, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als donateur/sponsor/vrijwilliger en zorg dragen voor eventuele vrijwilligersverzekering. 

Wanneer u eenmaal een relatie van de Oranjevereniging Schalkwijk bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over gerelateerde zaken van het donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk. 

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activiteit van de Oranjevereniging Schalkwijk.

3. Welke persoonsgegevens?

Wanneer u in het verleden een kaartje heeft gekocht voor één van onze activiteiten, of wanneer u zich als donateur/sponsor/vrijwilliger heeft aangemeld, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:          

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • foto en videomateriaal

4. Voor welke doeleinden?

Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen voor georganiseerde diensten en activiteiten en het verstrekken van informatie omtrent uw donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk.

Indien u donateur bent, worden uw naam en bankrekeningnummer gebruikt om betalingen van het donateurschap af te wikkelen.

Uw naam en e-mailadres worden gebruikt om u middels een uitnodiging of nieuws te informeren over (gelijksoortige) activiteiten, diensten en andere interessante informatie van de organisatie, tenzij u hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

De Oranjevereniging Schalkwijk kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

De Oranjevereniging Schalkwijk kan foto’s en filmopnamen (laten) maken tijdens de georganiseerde activiteiten en evenementen. Dit materiaal kan door ons gebruikt worden op de website, in drukwerk of ter promotie van het evenement en de organisatie via social media netwerken, zoals Facebook en Instagram. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven. Bij bezwaar tegen een online gepubliceerde foto is het mogelijk een verzoek tot verwijdering in te dienen via info@oranjeverenigingschalkwijk.nl. 

5. Bewaartermijn 

De Oranjevereniging Schalkwijk verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk en tot maximaal vijf jaar na afloop hiervan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Oranjevereniging Schalkwijk de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

6.  Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Oranjevereniging Schalkwijk passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. 

7.  Inzagerecht en verzoek tot verwijdering

Via info@oranjeverenigingschalkwijk.nl kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Oranjevereniging Schalkwijk zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de Oranjevereniging Schalkwijk uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.

8.  Wijzigingen

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via deze pagina bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacystatement te bekijken. 

Schalkwijk, 9-11-2019