Privacybeleid

Dit Privacy-statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Oranjevereniging Schalkwijk verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van door Oranjevereniging Schalkwijk, een donatie doet, sponsort of zich aanmeldt als vrijwilliger of om een andere reden persoonsgegevens aan door Oranjevereniging Schalkwijk verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy-statement te verwerken.

Wij adviseren u om het Privacy-statement goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

De Oranjevereniging Schalkwijk verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy-statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Oranjevereniging Schalkwijk. 

1. Wat zijn persoonsgegevens?  

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kan worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

2.  Verantwoordelijke 

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via info@oranjeverenigingschalkwijk.nl

3. Waarvoor verwerkt Oranjevereniging Schalkwijk persoonsgegevens?

3.1         Als je lid/donateur/vrijwilliger/sponsor wilt worden van door Oranjevereniging Schalkwijk, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid/donateur/sponsor/vrijwilliger, zorg dragen voor eventuele vrijwilligersverzekering. 

Als je eenmaal relatie van Oranjevereniging Schalkwijk bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over gerelateerde zaken van het lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. 

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activiteit van Oranjevereniging Schalkwijk.

In het kader van uw lidmaatschap/aanmelding als donateur/sponsor of vrijwilliger worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:          

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

3.2         Oranjevereniging Schalkwijk verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. uw naam,
  adresgegevens, telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen
  en informatie over de in het kader van het lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk
  door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes;
 • uw naam en
  bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van de donateurschap af te
  wikkelen.
 • de Oranjevereniging
  Schalkwijk gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie
  over (gelijksoortige) activiteiten, diensten en andere interessante informatie
  van de organisatie toe te sturen, tenzij u hebt aangegeven deze e-mails niet te
  willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via
  de afmeldlink onderaan de mailing.

3.3        De Oranjevereniging Schalkwijk kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

4. Bewaartermijnen 

4.1        De Oranjevereniging Schalkwijk verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk en tot maximaal een jaar na afloop hiervan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Oranjevereniging Schalkwijk de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

5.  Beveiligingsmaatregelen
en bewerkers

5.1        Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Oranjevereniging Schalkwijk passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. 

6.  Inzagerecht,
verwijdering en vragen klachten

6.1   Via de ledenadministratie info@oranjeverenigingschalkwijk.nl kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Oranjevereniging Schalkwijk zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien door Oranjevereniging Schalkwijk uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.

6.2   Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie

info@oranjeverenigingschalkwijk.nl. door Oranjevereniging
Schalkwijk zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in
behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op
grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende
persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal door Oranjevereniging
Schalkwijk u hiervan op de hoogte brengen.

6.3    Indien uw klachten heeft over de wijze waarop door Oranjevereniging Schalkwijk uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming info@oranjeverenigingschalkwijk.nl.

Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

6.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy-statement kunnen worden gericht aan de ledenadministratie info@oranjeverenigingschalkwijk.nl.

7.  Wijzigingen

Dit Privacy-statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via deze pagina bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy-statement te bekijken. 

Schalkwijk, 11-12-2018